Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Кравец Віктор Володимирович

KravetsV.jpg  

Учений в галузі прикладної механіки та математики. В 1964 році закінчив Дніпропетровський Державний університет за спеціальністю «Літальні апарати» з присвоєнням кваліфікації інженера-механіка. З 1964р. по 1968р. працював у конструкторському бюро «Південне». З 1968р. по 1971р. навчався в аспірантурі Дніпропетровського відділення Інституту механіки АН УРСР (ДВ ІМ). В 1973 році захистив дисертацію «Алгебраические методы синтеза-анализа многомерных управляемых механических систем» на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук (МТН №102960). В 1976 році обраний за конкурсом доцентом кафедри «Вища математика» Дніпропетровського інституту інженерів транспорту (ДІІТ). В 1979 році отримав вчене звання доцента (ДЦ №028035). В 1993 році захистив докторську дисертацію «Динамическое проектирование летательных аппаратов на основе симметризации математического описания» за спеціальністю 05.07.09 – Динаміка, балістика та керування рухом літальних апаратів (ДТ №017761 ВАК СРСР; ДН №001762 ВАК України, 1995р.). В 1995 році отримав вчене звання професора (ПР АР №000138 Міністерства Освіти України, 1995р.). В 1997 році обраний академіком Транспортної академії України (ТАУ), нагороджений знаком «Відмінник освіти України» (№43351, 2000р.), почесною грамотою Міністерства освіти та науки України (2002р.).

Напрямок наукових інтересів: математичне моделювання складних механічних систем, динамічне проектування на основі обчислювального експерименту.

Здійснює наукове керівництво аспірантурою за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. Педагогічна діяльність пов’язана з викладанням курсів: «Вища математика», «Теорія ймовірності та математична статистика», «Математичні методи дослідження операцій», «Алгоритм та методи обчислень» (чисельні методи), «Математичне програмування», «Теоретична механіка», «Аналітична динаміка», «Теорія технічних систем», «Надійність вузлів автомобілів».


Публікації:

  1. Кравець В.В., Бас К.М., Кравець Вл.В. Динамічне проектування найпростішого вузла автомобіля // Вісник СевНТУ: науковий журнал.- Севастополь, 2012.- №135- С. 188-191.
  2. Басс К.М., Кравец Вл.В., Кравец Т.В. Математическая модель дорожной поверхности скоростной автомагистрали в развязках и поворотах // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». Вип. №36. Луцьк, 2012. – С.23-25.
  3. Кравець В.В., Бас К.М., Кравець Т.В., Харченко А.В. Определение матрицы инерции гибридного автомобиля на основе кватернионных матриц. - Д.: Системні технології, 3(80), 2012. - С.61-66.
  4. Канарчук В.Е., Полянський С.К., Дмитрієв М.М. Надійність машин: Підручник. – К.: Либідь, 2003. – 424 с.
  5. Кравец В.В., Басс К.М., Кравець Вл.В. Надежность автомобиля как сложной технической системы (статика отказов): учебное пособие – Д.: Государственное высшее учебное заведение «Национальный горный университет», 2012. – 65 с.
© 2006-2018 Інформація про сайт