Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Дисципліна "Особливості перспективних конструкцій вузлів та агрегатів АТЗ"


Анотація з дисципліни

В дисципліні розглядаються сучасні передові конструктивні та технологічні рішення в автомобілебудуванні, які направлені на зниження викидів шкідливих речовин та підвищення економічності автомобілів без зниження їх ресурсу.


Перелік рекомендованої літератури з дисципліни

Базова:

  1. Эксплуатация дорожных машин. Под редакцией проф. А.М. Шейнина. М.: «Транспорт», 1992. – 328 с.
  2. В.Е. Канарчук и др. Техническое обслуживание, ремонт и хранение автотр. средств. ч 1 К.: Выща школа, 1991. – 359 с.
  3. Авдонькин Ф.Н. Теоретические основы технической эксплуатации автомобилей. М.: “Транспорт”, 1985. – 215 с.
  4. Гурвич. И.Б., и др. Эксплуатационная надежность автомобильных двигателей. 2-е изд. – М.: Транспорт, 1994 – 144 с.

Додаткова:

  1. О.А. Лудченко. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів: організзація і управління: Підручник. – К.: Знання-Прес. 2004 . – К.: Вища школа. Головне вид-во, 1987, - 399 с.
  2. Н.Я. Говорущенко. А.Н. Туренко. Системотехника проектирования транспортных машин. Учебное пособие. Изд.3-е. – Харьков ХНАДУ, 2004. – 208 с.
  3. Техническая эксплуатация автомобилей. Говорущенко Н.Я. – Харьков: Вища школа. Изд-во Харьк. ун-та, 1984. 312 с.
  4. Польшаков В.І, Сахно Є.Ю. Економіка, організація та управління технічним обслуговуванням і ремонтом машин: Напвальний посібник. – Київ: “Центр навчальної літератури”, 2004. 328 с.
  5. Труханов В.М. Надежность технических систем типа подвижных установок на этапе проектирования и испытания опытных образцов.– М. Машиностроение. 2003.– 320 с.
  6. Техническая эксплуатация автомобилей: Учебник для вузов Е.С. Кузнецов и др. 3-е изд. М.;2004. 258 с.
© 2006-2018 Інформація про сайт