Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Бас Костянтин Маркович

BassKM.jpg

E-mail: bas.k.m@nmu.one

Службовий телефон: (056)373-07-05

Адреса: пр. Дмитра Яворницького, корп. 2, ауд. 57.

scopus: 57203095666

Web of Science ResearcherID: D-3191-2019

orcid: 0000-0003-2918-3501

google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&hl=uk&user=Nnea5qIAAAAJОсвіта: Дніпропетровський гірничий інститут, 1993 р., спеціальність «Гірничі машини і комплекси», кваліфікація – «гірничий інженер-механік»

Науковий ступінь: Кандидат технічних наук, 05.05.06 – Гірничі машини, диплом ДК №001388, «Обґрунтування та вибір раціональних параметрів відсаджувальних машин зі струменевою протоковою частиною»

Вчене звання: доцент за кафедрою гірничих машин, атестат ДЦ №003443, атестаційна колегія №5/6-Д від 21.12.2001 р.

Підвищення кваліфікації: 

 • Есслінгенстький університет, Німеччина, 2011 р.;
 • Курси компанії «Вычислительная техника» з 01.03 по 15.03 2012 р Свідоцтво № UM 000336
 • Очна докторантура

Дисципліни: 

 • Вступ до фаху
 • Автомобільні дороги
 • Автомобілі

Навчально-методичні видання:

 • Проців В.В. , Зіборов К.А. , Бас К.М. Проектування двоступеневих редукторів з використанням САПР КОМПАС [Текст]: навч. посібник /– Д.: Національний гірничий університет, 2013. – 222 с. Іл
 • Прикладна комп’ютерна графіка: навч. посіб. / В.В. Проців, К.А. Зіборов, К.М. Бас, Г.К. Ванжа; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Дніпропетровськ : НГУ, 2015. – 184 с.
 • Оцінка впливу експлуатаційно-технічних характеристик автотранспорту на параметри систем розробки глибоких кар'єрів [Текст] / К.М. Бас, В.В. Крівда, К.А. Зіборов, С.О. Федоряченко. – Д.: Національний гірничий університет, 2016. – 156 с.
 •  Півняк Г.Г. Економічні й екологічні аспекти комплексної генерації та утилізації енергії в умовах урбанізованих територій / Г.Г. Півняк, О.С. Бешта, К.М. Бас та ін. Дніпропетровськ, НГУ, 2013
 • Svietkina O.Y., Perkov Y.S., Bas. K.M., Ziborov K.A. Problems and prospects of lithium production technology in Ukraine. Resource and resource-saving technologies in mineral mining and processing. Multi-authored monograph. Universitas Publishing. Petrosani, 2018. Pp. 233-252.
 • Інженерна комп’ютерна графіка/підручник/[Текст] / В.В. Проців, К.М. Бас, К.А. Зіборов, Г.К. Ванжа, В.В. Крівда, С.О. Федоряченко. – Д.: Національний гірничий університет, 2018. – 246 с

Основні публікації за останні роки:

 • Кравець В.В., Бас К.М., Кравець Вл.В. Динамічне проектування найпростішого вузла автомобіля // Вісник СевНТУ: науковий журнал.- Севастополь, 2012.- №135- С. 188-191.
 • Kravets V., Sakhno V., Bas K., Kravets Vl. Program spatial moment of highspeed vehicles, CMSME 2018, IOP Conf., Series: Material science and engineering, IOP Publ., 2018, p. 383. DOI: 10.1088/1757-899X/383/1/012032.
 • Sakhno V.P., Kravets V.V., Bas K.M., Krivda V.V. Orientation of natural trihedral of the spiral-helix supporting trajectory of spatial vehicle movement, Scientific Bulletin of National Mining University, Dnipro, 2018, 3, pp. 50-56.
 • Pivnyak G.G., Sakhno V.P., Kravets V.V., Bas K.M. Method for determining higt-speed vehicle contact forces of the ground transport. Naukovyi Visnyk NHU, 2019, №1, pp. 55-61.


Виступає як відповідальний виконавець та виконує науково-дослідні роботи у відповідності до держбюджетних тем:

 • ГП-449 «Гібридизація вітчизняного бюджетного автомобіля»;
 • ОП-54 «Комплексна генерація та утилізація енергії в умовах урбанізованих та промислових територій України».
 • За ініціативою на базі і за участю кафедри створено:

 • лабораторія електричного та електронного обладнання автомобілів (2009 р.);
 • лабораторія дистанційної діагностики технічних систем (2011 р.);
 • лабораторія проектування UM «Універсальний механізм» (2012 р.);
 • науково-консультаційний автотранспортній центр ДВНЗ «НГУ».


 • © 2006-2022 Інформація про сайт