Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Дисципліна "Управління авторемонтним виробництвом"


Анотація з дисципліни

На базі чинного законодавства вивчаються такі питання як управління виробничими процесами технічного обслуговування і ремонту автомобілів в ринкових умовах господарювання, принципи системного підходу до управління виробництвом, методи і стилі управління, прийняття управлінських рішень, організаційний інструментарій у системі управлінських рішень.


Перелік рекомендованої літератури з дисципліни

Базова:

 1. Лудченко О.А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів: організація і управління. – К.: Знання, 2004. – 478 с.
 2. Порядок гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни дорожніх транспортних засобів. Затв. наказом Міністерства промислової політики України від 29.12.2004 р. № 721.
 3. Семенченко Ж., Кузнєцов В. Автомобіль на підприємстві: від придбання до ліквідації. – Xарьків: Фактор, 2004. – 386 с.
 4. Марков О.Д. Автосервіс: організація роботи з клієнтурою. – К.: BeeZone, 2003. – 352 с.
 5. Правила надання послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобільних транспортних засобів. – К.: Мінтранспорт України, 2003. – 24 с.
 6. Лудченко Я.О., Кононенко І.В. Економічна ефективність інвестицій. – К.: Вища шк., 2002. – 212 с.
 7. Закон України "Про автомобільний транспорт" від 05.04.2001 р.
 8. Організаційно-функціональні аспекти економіки і менеджменту / П.Р. Левковець, С.І. Андрусенко, Ю.М. Гедз та ін.; За ред. П.Р. Левковця. – К.: УТУ ІЕБТ, 2000. – 397 с.
 9. Качество и сертификация промышленной продукции / А.Г. Гребенников, А.К. Мялица, В.М. Рябченко и др. – Харьков: изд-во ХАИ, 1998. – 396 с.
 10. Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту. – К.: Мінтранспорт України, 1998. – 43 с.
 11. Організація виробничих процесів на транспорті в ринкових умовах / В.Є. Канарчук, О.А. Лудченко, Л.П. Барилович та ін. – К.: Логос, 1996. – 348 с.
 12. Організація і управління процесами ремонту та технічного обслуговування автомобілів / П.Р. Левковець, Л.Ф. Кришан, О.В. Канарчук та ін. – К.: Техніка, 1996. – 194 с.
 13. Канарчук В.Є., Лудченко О.А., Чигринець А.Д. Основи технічного обслуговування і ремонту автомобілів: В 3 кн. – Кн. 2: Організація, планування і управління. – К.: Вища шк., 1994. – 383 с.
 14. Посібник керівника технічної служби автотранспортного підприємства / В.Є. Канарчук, О.А. Лудченко, Л.Ф. Бойко та ін. – К.: УСДО, 1994. – 424 с.
 15. Канарчук В.Є., Лудченко О.А. Система забезпечення роботоздатності автотранспортних засобів. – К.: НМК ВО, 1991. – 216 с.
 16. Техническое обслуживание, ремонт и хранение автотранспортных средств. В 3 кн. – Кн. 2: Организация, планирование и управление / В.Е. Канарчук, А.А. Лудченко, И.П. Курников и др. – К.: Вища школа, 1991, – 406 с.

Додаткова:

 1. Организация технической подготовки автомобилей / Под ред. А.А. Лудченко. – К.: УТУ Віпол, 1999. – 128 с.
 2. Планирование технической подготовки автомобилей / Под ред. А.А. Лудченко. – К.: УТУ Віпол, 1999. – 64 с.
 3. Примак Т.О. Економіка підприємств. – К.: МАУП, 1999. – 108 с.
 4. Кельман И.И., Курников И.П., Лудченко А.А. Использование производственных мощностей автопредприятий. – К.: Техніка, 1990. – 48 с.
 5. Кузнецов Е.С. Управление технической эксплуатацией автомобилей. – М.: Транспорт, 1990. – 272 с.
 6. Дунаев А.П. Организация диагностирования при обслуживании автомобилей. – М.: Транспорт, 1987. – 208 с.
 7. Александров Л.А., Козлов Р.К. Организация управления на автомобильном транспорте. – М.: Транспорт, 1985. – 264 с.
 8. Основы управлення автотранспортним производством / Под ред. А.А. Лудченко. – К.: Вища школа, 1985. – 143 с.
 9. Бедняк М.Н. Моделирование процессов технического обслуживания и ремонта автомобилей. – К.: Вища шк., 1983. – 132 с.
 10. Говорущенко Н.Я. Основи управления автомобильным транспортом. – Харьков: Вища школа, 1978. – 224 с.
© 2006-2020 Інформація про сайт