Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Дисципліна "Надійність вузлів автомобілів"


Анотація з дисципліни

Розглядаються в поглибленій формі механічна, геометрична, аналітична моделі оцінки надійності автомобіля, засновані на використанні схеми випадків, діаграм Ейлера-Венна, виробляють функцій, діаграм станів. Наводяться методи якісної і кількісної оцінки надійності в установленому інтервалі часу, засновані на структурній надійності, значущості структурного елементу, з урахуванням резервування малонадійних і значущих елементів. Загальні підходи ілюструються вирішенням конкретних завдань аналізу та синтезу надійного автомобіля як складної технічної системи.


Перелік рекомендованої літератури з дисципліни

Базова:

 1. Канарчук В.Е., Полянський С.К., Дмитрієв М.М. Надійність машин: Підручник. – К.: Либідь, 2003. – 424 с.
 2. Колмогоров А.Н., Журбенко И.Г., Прохоров А.В. Введение в теорию вероятностей. – М.: Наука, 1982. – 160 с.
 3. Гнеденко Б.В., Беляев Ю.К., Соловьев А.Д. Математические методы в теории надежности. – М.: Наука, 1965. – 524 с.
 4. Смирнов Н.В., Дунин-Барковский И.В. Курс теории вероятностей и математической статистики для технических приложений. – М.: Наука, 1965. – 512 с.
 5. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. – М.: Высш. школа, 2001. – 575 с.
 6. Вентцель Е.С. Исследование операций. – М.: «Советское радио», 1972. – 552 с.
 7. Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Теория случайных процессов и ее инженерные приложения. – М.: Наука, 1991. – 384 с.
 8. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: Высш. школа, 2004. – 479 с.
 9. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистики. – М.: Высш. школа, 1975. – 333 с.
 10. Новікова Л.В., Котляр Б.Д., Бичков В.І. Теорія ймовірностей і математична статистика. – К.: Техніка, 1996. – 184 с.
 11. Овчинников П.П. Вища математика. Ч.2. – К.: Техніка, 2000. – 792 с.
 12. Бусленко Н.П., Калашников В.В., Коваленко И.Н. Лекции по теории сложных систем. – М.: «Советское радио», 1973. – 440 с.
 13. ДСТУ 2860-94 Терміни та визначення.
 14. ДСТУ 2861-94 Основні положення аналізу надійності.
 15. ДСТУ 2862-94 Методи розрахунку показників надійності.
 16. ДСТУ 3433-96 Моделі відмов.

Додаткова:

 1. Острейковский В.А. Теория надежности. – М.: Высшая школа, 2003.
 2. Пронников А.С. Параметрическая надежность. – М.: изд. МГТУ им. Баумана, 2002.
 3. Ротенберг Р.В. Основы надежности системы водитель-автомобиль-дорога-среда. М.: Машиностроение. – 1986. – 214 с.
 4. Цитович И.С., Митин Б.Е., Дзюнь В.А. Надежность трансмиссий автомобилей и тракторов. – Минск: Наука и техника, 1985. – 143 с.
 5. Кугель Р.В. Надежность машин массового производства. М.: Машиностроение. 1981. – 244 с.
 6. Абрамчук Ф.І. та інш. Двигуни внутрішнього згорання. 6 том. Надійність машин. – Київ: «Либідь», 2005.
 7. Салуквадзе Г.П. Теоретические основы надежности. М.: - Высш. школа, 1986. – 208 с.
 8. Литвинов А.С. Теория эксплуатационных свойств. М.: Машиностроение. 1989. – 240 с.
 9. Надежность и эффективность в технике. Справочник. Под ред. Кузнецова В.А. – М.: Машиностроение, 1990.
 10. Надежность технических систем. Справочник. Под ред. Ушакова И.А. – М.: Машиностроение, 1985.
 11. Лукинский В.С., Зайцев Е.И. Прогнозирование надежности автомобилей. Л.: Политехника.- 1991.- 224 с.
 12. Михлин В.М. Прогнозирование технического состояния машин. – М.: Колос, 1976.
 13. Прейсман В.И. Основы надежности сельскохозяйственной техники. – Киев, Донецк: Вища школа, 1988. – 247 с.
© 2006-2020 Інформація про сайт